“خبرگزاری امروز”

کانال ایران اریایی امروز از روی ماهواره w3a قطع شد . (ترانسپاندر ۱۰۷۲۰)
دلیل این امر هنوز مشخص نیست….